Általános szerződési feltételek

A FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSEK
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HR Partner Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-959784, Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. I. em. 4. sz., Adószám: 23316454-2-41, továbbiakban: Képző), és a Képző által a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (továbbiakban: Felnőttképzési törvény) foglaltaknak megfelelően nyújtott felnőttképzési szolgáltatást igénybe vevő fél (a továbbiakban: Képzésben résztvevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

Jelen ÁSZF valamennyi felnőttképzési szerződésre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Képző és a Képzésben résztvevő (továbbiakban együtt: Felek) elektronikus csatornán keresztül, vagy szóban kötnek és melyek vonatkozásában a teljes képzési díjat a Képzésben Résztvevő munkáltatója átvállalta, a munkáltató és a Képzésben Résztvevő közt, valamint a munkáltató és a Képző közt létrejött külön megállapodásban foglalt feltételek alapján.

 

I. A szükséges személyes adatok

1. Képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy a felnőttképzési szerződés megkötésekor az alábbi személyes adatai kerülnek rögzítésre:

 • Név
 • Születéskori név
 • Anyja neve
 • Születési hely, idő

 

II. A képzés általános adatai, szabályai

 1. A felnőttképzési szerződés megkötésekor továbbá rögzítésre kerülnek az alábbiak:
 • A képzés pontos megnevezése
 • A képzés formája: csoportos / egyéni képzés
 • A képzés időtartama
 • A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése
 • A képzés óraszáma
 • A megengedett hiányzás mértéke
 • A helyszín megnevezése és pontos címe
 • A Képzésben Résztvevőnek a képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja
 • A záró számonkérés (tervezett) időpontja
 • A záró számonkérés formája
 1. Amennyiben a Képzésben Résztvevő hiányzása a rögzített mértéket meghaladja, úgy a Képző a felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és a képzésről Tanúsítvány nem kerül kiállításra. Ezzel kapcsolatosan nincs helye fellebbezésnek, egyéb jogorvoslatnak, a Képző kizárja az esetleges károk megtérítését a Képzésben Résztvevő számára.
 2. A Képző fenntartja a jogot a képzésekkel kapcsolatos módosításra a képzési helyszínre, ütemezésre és időpontra vonatkozóan.
 3. A képzési programban meghatározottak alapján nincs lehetőség az előzetesen szerzett tudás beszámításának.
 4. A vizsgára bocsátás feltételei: a képzési programban megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás.
 5. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány
 6. A képzés elvégzéséről szóló dokumentum kiadásának feltétele a záró számonkérés sikeres teljesítése.

 

III. A képzési díj

 

1. A teljes képzési díjat a Képzésben Résztvevő munkáltatója átvállalta, a munkáltató és a Képzésben Résztvevő közt, valamint a munkáltató és a Képző közt létrejött külön megállapodásban foglalt feltételek alapján.

Felek ennek megfelelően rögzítik, hogy a Képző képzési díj igénnyel a Képzésben Résztvevővel szemben nem léphet fel.

 

IV. A Képzésben Résztvevő kötelezettségei

1. A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy

– a képzésben részt vesz,

– megjelenését minden képzési órán a jelenléti ív aláírásával dokumentálja,

– a képzés során nyújtott teljesítményének képzési programban meghatározottak szerinti ellenőrzésén, mérésén részt vesz (írásbeli, szóbeli és más formában előírt beszámolók teljesítése),

– nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző jogait, vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná,

– a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül a Képzőnek bejelenti s a Képző kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja,

– a képzési díj elszámolásához a Képzővel együttműködik, a Tanúsítvány átvételét aláírásával
igazolja,

– a Képző által előírt tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásokat betartja.


V. A Képző kötelezettségei

1. A Képző vállalja, hogy

– a felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, gondoskodik a képzés rendjének betartásáról,

– tájékoztatást ad a Képzésben Résztvevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről,

– a hatályos Felnőttképzési törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti,

– a záró számonkérés sikeres teljesítését követően Tanúsítványt állít ki, melyet 8 napon belül átad/eljuttat a Képzésben Résztvevő számára.


VI. A szerződésszegés következménye(i)

1. A felnőttképzési szerződésben foglaltak be nem tartását Felek szerződésszegésként értelmezik. Szerződésszegés esetén mindkét fél részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye. Amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetés után sem teljesít, a másik fél a felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

 

VII. Adatkezelés:

1. Felek rögzítik, hogy a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képző

a) a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára,

b) – ha a képzésben részt vevő személy előzetesen írásban vagy a Ptk. 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon megtett jognyilatkozatában annak továbbítását nem tiltotta meg – a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, adóazonosító jelére,

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdését, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig kell eleget tenni.

 

2. A Felnőttképzési törvény 16. §-ában foglaltak alapján a Képzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – annak keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie:

a) a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti íveket, valamint a Képzésben résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat,

b) a Képzésben részt vevő személy személyes adatait, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat,

c) a felnőttképzési szerződést, a képzési programot, a képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumokat,

d) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések eredeti példányát,

e) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

 

3. A Felnőttképzési törvény 17. §-ában foglaltak alapján a Képző köteles

a) a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási számát a felnőttképzési tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, a felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos dokumentumokon és a felnőttképzési tevékenysége keretében kiállított számlán és más számviteli bizonylaton feltüntetni, továbbá arról ügyfeleit és a képzésben részt vevő személyeket tájékoztatni,

b) a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz, valamint a képzési programhoz való hozzáférést az ügyfelek, a képzésben részt vevő személyek és a felnőttképzésért felelős miniszter részére biztosítani.

 

4. A Felnőttképzési törvény 21. §-ában foglaltak alapján a Képző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

a) a Képzésben részt vevő személy

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) nemét,

ac) állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,

ad) lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát,

ae) társadalombiztosítási azonosító jelét,

af) adóazonosító jelét,

b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a Képzésben részt vevő személy

ba) végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,

bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,

bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,

bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel

kapcsolatosak.

Ezen adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Ezen adatokat továbbá államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.

 

5. A Képző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít. Az adatszolgáltatás elmulasztása esetén bírság szabható ki.

 

6. A Képző a 13.4. pontban foglalt személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig köteles kezelni.

 

7. A Képzésben résztvevő hozzájárul a Képző jogszabályokban foglaltaknak megfelelő adatkezeléséhez.

 

8. Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolításának elősegítése.


9. Az adatkezelés jogalapja a 13.4. pontban meghatározott adatoknak jogszabály által előírt kezelése, valamint a Képző jogos érdeke a képzés megvalósíthatósága érdekében.

 

10. A Képzésben Résztvevő a Képző által nyilvántartott adataiban bekövetkezett bármilyen változás bejelentésének elmulasztásából származó kárért, vagy hátrányért a Képzőt felelősség nem terheli.

 

VII. A postai kézbesítés szabályai

 

1. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Tanúsítványt – a Tanúsítvány kiadása feltételeinek teljesítését követően – személyesen vagy postai úton kapja meg. Utóbbi esetben a tértivevény aláírásával a Tanúsítvány átvétele is igazoltnak tekintett.

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján történt valamennyi értesítés, levél vonatkozásában a postai kézbesítés szabályaira kikötik a 2004. évi LXV. törvény 1. § rendelkezéseinek (kézbesítési vélelem) alkalmazását.


IX. Egyéb rendelkezések

 

1. Felek rögzítik, hogy a képzéshez költségvetési, vagy uniós támogatás nem került igénybevételre.

 

2. Felek rögzítik, hogy a képzés keretében nem kerül sor ösztöndíj nyújtására.

 

3. Felek a felnőtttképzési szerződésből eredő esetleges jogvitáik rendezését elsősorban békés úton rendezik. Ha ez nem vezet eredményre, akkor fordulnak más hatósághoz, illetve Bírósághoz, Törvényszékhez.

 

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Felnőttképzési törvény, a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és az egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadók.


Hatálybalépés dátuma: 2020. szeptember 1.

© HR Partner Consulting – minden jog fenntartva